Voorwaarden La Grande Galerie Wex Marche-en-Famenne

Afdrukbare versie

Dit reglement heeft tot doel de voorwaarden voor de toelating en de deelname van de kunstenaars en de galerijen, hierna "exposanten" genoemd, aan de tentoonstelling "La Grande Galerie", hierna "de organisatie" genoemd, vast te leggen.

De expositie wordt gehouden in de WEX-faciliteiten in Marche-en-Famenne, hal 1, van woensdag 10 november 2021 om 18.00 uur tot en met zondag 14 november om 20.00 uur

De exposanten erkennen dat zij kennis hebben genomen van dit reglementering / voorwaarden en verbinden zich ertoe het zonder uitzondering na te leven. Deze verbintenis wordt onherroepelijk aangegaan bij de validatie van de registratie door de kunstenaar.

EXHIBITOREN / EXPOSANTEN

Worden erkend als exposanten de personen of vertegenwoordigers van personen (galerij) die een volledig dossier hebben dat door de organisatie gevalideerd is.

UITNODIGINGEN & SELECTIES

Kunstenaars of galerijen die een uitnodiging hebben ontvangen van de organisatie worden automatisch geselecteerd. Zij zullen een toegangscode ontvangen om hun deelname te registreren.

Kunstenaars en galerijen kunnen een aanvraagdossier indienen voor de selecties. Een selectiecommissie beoordeelt aan de hand van een fotobestand en CV of de aanvraag voor deelname aan de tentoonstelling ontvankelijk is of niet. De jury is soeverein in haar keuzes, haar beslissing is onherroepelijk en hoeft niet gemotiveerd te worden.

Aanvaarding of uitnodiging voor de tentoonstelling houdt geen verworven recht in op deelname aan andere edities of evenementen die door de organisatie worden georganiseerd.

REGISTRATIES EN BETALINGENKOSTEN

Zodra de uitnodiging tot deelname door de kunstenaar of de galerij is ontvangen, gematerialiseerd door een toegangscode op de registratiepagina van de tentoonstellingswebsite, wordt hij uitgenodigd zich zo snel mogelijk in te schrijven en de 50% aanbetaling te doen die nodig is om de registratie te valideren. Zij zullen profiteren van een ruimere keuze aan standplaatsen, die zullen worden toegewezen in de volgorde waarin de deposito's worden ontvangen. De inschrijvingen sluiten op Woensdag 30 juni 2021.

De prijs van de stand is 90 € excl. btw per m² op de vloer. Het saldo/ De balans van de factuur is uiterlijk 01 oktober 2021 verschuldigd.

De exposant mag zijn stand pas in bezit nemen na betaling van alle financiële en contractuele verplichtingen. Bij gebreke daarvan blijven de facturen verschuldigd en behoudt de organisatie zich het recht voor de stand aan een derde toe te wijzen.

Ook in geval van annulering door de kunstenaar zodra zijn inschrijving is gevalideerd, blijven alle facturen volledig verschuldigd.

SPONSORS EN MECENAAT

Indien de kunstenaar externe hulp heeft gekregen om zijn deelname aan de tentoonstelling financieel te ondersteunen, verbinden wij ons ertoe om, volgens de door de kunstenaar verstrekte informatie en onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid, :

 • Vermelden op het fries van de stand naast de naam van de exposant van het logo en/of de contactgegevens van de sponsor(s) of mecenas(sen), (indien zij dit wensen)
 • Plaatsen het logo en/of de contactgegevens van uw sponsor(s) of opdrachtgever(s) op het computerbeeldscherm dat toegankelijk is via de QR-code die u wordt toegewezen (indien zij dat wensen).
 • Plaatsen in de catalogus, op de persoonlijke pagina van de kunstenaar, het logo en/of de contactgegevens van uw mecenaat (indien zij dit wensen) 1/10 van een pagina
 • Wij bieden via de kunstenaar aan elk van zijn sponsors 2 x 2 gratis inzendingen aan.
 • Dit is een service die wordt aangeboden door La Grande Galerie

Beperkingen

 • Maximum twee sponsors per stand
 • Alleen geldig voor kunstenaars en kunstenaarscollectieven (niet voor galerijen)
 • In geen geval zal het overlopen van een sponsor of mecenaat de deelname en de verplichtingen van de kunstenaar opnieuw in aanmerking kunnen nemen.
 • Het beheer van de sponsoring of het mecenaat is de exclusieve verantwoordelijkheid van de tentoonstellende kunstenaar.

Meer informatie

PROMOTIE

De organisatie zal haar uiterste best doen om het evenement te promoten via verschillende media (kranten en tijdschriften, sociale netwerken, radio en TV).
De organisatie zal de papieren uitnodigingen zelf afdrukken. De kunstenaar die dit wenst zal bij de inschrijving vragen om het aantal uitnodigingen dat hij op eigen kosten wenst te versturen. De organisatie zal een aanzienlijk aantal e-mails (24.000) met uitnodigingen en promoties sturen naar een publiek van kunstliefhebbers, verzamelaars en mensen die daarom gevraagd hebben. Zij zal de inhoud van deze e-mails doorsturen naar de exposanten, zodat zij hun adresboek kunnen versturen.

De organisatie en de exposanten zullen zoveel mogelijk gebruik maken van sociale netwerken met kwaliteitsberichten om te delen.

STANDTOEWIJZING

De kunstenaar kiest zelf zijn locatie op basis van de beschikbaarheid op het voorlopige plan onder deze link. Stands worden toegewezen volgens de volgorde van aankomst van de boekingen en gevalideerd bij ontvangst van de aanbetaling op basis van het voorlopige plan die door de organisatie geleverd zou zijn. De organisatie behoudt zich het recht voor om het plan en de standplaatsen te wijzigen in functie van de aankomst van de aanvragen. Het plan met de daadwerkelijke reserveringen, wordt op de site weergegeven en elke 48 uur bijgewerkt.

BEZETTING VAN DE STANDPLAATSEN

De plaatsen zullen beschikbaar zijn op de ontwikkeling op Woensdag 10 november vanaf 9:00 uur. Het is noodzakelijk dat de inrichting van de stand voor 16.00 uur op dezelfde dag voltooid is.

Elke ruimte die op Woensdag 10 november om 16.00 uur niet bezet is, wordt toegewezen aan een andere, door de organisatie gekozen exposant. Exposanten die dit niet doen, kunnen geen schadevergoeding eisen en hebben geen toegang meer tot hun stand.

De exposant zal permanent op zijn stand aanwezig zijn wanneer deze open is voor het publiek, d.w.z. op Woensdag 10 november, de avond van de opening van de beurs, van 18 tot 22 uur en op Donderdag 11, vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 november van 10 tot 20 uur. In geen geval mogen de stands tijdens de beurs worden gedemonteerd en ze blijven volledig ingericht tot zondag 20.00 uur.

De afbraak vindt plaats op zondag 11 november tussen 20 en 23 uur.

Stands die op zondag niet voor 23.00 uur's avonds van hun goederen zijn geleegd, worden door de organisatie op risico en gevaar van de exposant ingeklaard en op kosten van de exposant naar het hoofdkantoor van de organisatie getransporteerd. Er is geen verhaal mogelijk op de organisatie in geval van schade, verlies, diefstal of welke andere schade dan ook aan de verplaatste werken.

OPSTELLING VAN DE STANDS

Elke stand wordt naakt geleverd met een 20 watt LED-spot per het equivalent van 2 M² op de grond. (Zo zal bijvoorbeeld een stand van 16 M² worden uitgerust met 8 schijnwerpers).

De wanden zijn wit met segmenten van 1M breed en 2,50M hoog, een” façade” fries en diverse structurele wapeningselementen. De naam van de kunstenaar of de galerij wordt op de gevel getoond met de stad, het land van herkomst en het standnummer en als die er zijn, de namen van de sponsors van de artiest . De vloer van de stand wordt bedekt met een gevlekt antracietgrijs tapijt.

Op verzoek kan er een 2 x 1M-reserve, afgesloten door een gordijn, worden geïnstalleerd (30€). De stand kan een elektrische voeding van maximaal 2500 watt bevatten (20€), een of meer ledspots van 20 watt extra. (25€ per stuk).

De wanden van 1M breed om de ruimte van uw stand te moduleren zijn beschikbaar voor een kostprijs van 20 euro exclusief BTW. (Aparte facturatie volgens uw wensen).

Het is strengs verboden om iets te spijkeren, vast te schroeven of te lijmen op de verdelingen, balustrades en andere structuren van de stands. De exposanten zorgen voor een ophangsysteem vanaf de bovenkant van de "rail". De organisatie zorgt voor ophangsystemen (haken die boven op de standconstructies worden geplaatst, perlon kabels en schuifhaken, weerstand 12 kg per systeem) voor een storting in contanten. De storting bedraagt 5 € per ophangsysteem. Bij afbraak worden de ophangsystemen teruggegeven aan het secretariaat van de organisatie, de borg wordt terugbetaald op voorwaarde dat het uitgeleende materiaal volledig en in goede staat is. Voor elke schade of storing wordt het bedrag van 5 € per systeem ingehouden.

Kunstwerken zullen worden opgeschort met een betrouwbaar systeem.

De exposant zal zeer zorgvuldig zijn op de uitlijning, de algemene esthetiek van de stand en zal zijn tentoonstellingsruimte niet overbelasten. De presentatie zal behandeld zijn.

Geen enkel object mag de gehuurde tentoonstellingsruimte overschrijden.

Er worden geen kunstwerken op de grond geplaatst (behalve monumentale sculpturen).

Sculpturen worden op sokkels of rekken geplaatst, kleine objecten worden bij voorkeur in vitrines geplaatst.

Elke ostentatieve versiering die geen verband houdt met de tentoonstelling zal worden geweigerd. Het is echter niet verboden om "originaliteit" te gebruiken om uw stand te personaliseren.

Het is streng verboden om zich aan te sluiten op het elektrische systeem van de organisatie anders dan op de daarvoor bestemde stroomvoorziening(en). (Stroomvoorziening besteld op voorhand).

Op geen enkel moment zal een object dat toebehoort aan de organisatie worden gedemonteerd of gewijzigd.

RESPECT VOOR HET MILIEU

Om het afval te beperken, hebben we besloten om geen enkele stof op de wanden van de stands te plaatsen (deze zullen wit en schoon zijn).

De aangeboden tapijten zijn 1M x 1M platen die kunnen worden gehuurd en hergebruikt.

We staan erop dat u uw afval tot een minimum beperkt.

AANMELDINGSPAKKET

Het inschrijvingsgeld van 140€ excl. BTW omvat :

 • Het beheer van uw registratiedossier
 • de aanwezigheid in de tentoonstellingscatalogus. Een pagina per exposant met een kleurweergave, de contactgegevens van de exposant, e-mail en website, de stad en het land van herkomst. Elke exposant ontvangt twee exemplaren van de genoemde catalogus. Voor galerijen wordt de naam van elke tentoongestelde kunstenaar vermeld.
 • Het friesdoek op de stand van de exposant met zijn naam, herkomst en standnummer en als die er zijn, de namen van de sponsors van de kunstenaar.
 • 2 badges, de galerijen krijgen een extra badge per tentoongestelde kunstenaar. Deze badges zijn nominatief en kunnen niet aan derden worden overgedragen.
 • Lichte afvalinzameling voor de opening op donderdag om 16.00 uur en elke avond na sluiting.
 • Technische bijstand bij problemen die te wijten zijn aan de organisatie (elektriciteit, beschadigd tapijt, enz.).

VERNISSAGE

"Een vin d'honneur" wordt door de organisatie op kosten van de organisatie op woensdag om 17.30 uur aan de exposanten aangeboden.

De vernissage vindt plaats op donderdag de 10ste van 18.00 tot 22.00 uur en wordt door elke exposant op zijn eigen stand en op eigen kosten georganiseerd. Op die manier kunnen ze hun onthaal persoonlijker maken.

Voor het publiek wordt de toegang tot de opening tegen het huidige tarief in rekening gebracht. De exposant krijgt één gratis toegang geldig voor twee personen per 4M³ gehuurde stand. Ingangen zijn geldig voor de duur van de tentoonstelling.

TENTOONSTELLINGEN EN VERKOOP

Een groot deel de promotie van het evenement zal gebaseerd zijn op de kwaliteit van de tentoongestelde werken, maar ook op de betaalbaarheid van de kunst. We zullen communiceren over de verkoopprijzen van de werken tussen 100 en 10.000 €. Er is geen beperking, maar we nodigen u uit om het aantal weergegeven stukken te beperken tot meer dan 10.000 € of minder dan € 100 waarde.

Er worden alleen picturale werken, sculpturen, foto's en artistiek glaswerk tentoongesteld. De tentoongestelde werken zullen uitsluitend originelen zijn. De werken worden door de tentoonstellende kunstenaar(s) vertegenwoordigd door een galerie en vermeld bij de inschrijving. Doorverkoop van werken van derden is niet toegestaan.

Alle tentoongestelde werken zullen te koop zijn.

De prijs van elk werk zal duidelijk worden weergegeven.. Het is verboden om prijzen, kortingen of percentages van welke aard dan ook weer te geven.

De verkoop is toegestaan gedurende de gehele duur van de beurs, uitsluitend ten behoeve van de exposant, zonder commissie voor de organisatie.

De verkoop is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de exposant.

Om veiligheidsredenen zullen de werken die een koper tijdens de hele tentoonstelling heeft meegenomen, vergezeld gaan van de uittrekbon die het werk beschrijft. Deze voucher, die door de organisatie wordt verstrekt, wordt aan de bewaker bij de uitgang overhandigd.

VEILIGHEID

Alle nodige maatregelen zullen worden getroffen door de organisator om ervoor te zorgen dat de bewaking van de beurs, buiten de openingsuren, efficiënt verloopt. Het is de verantwoordelijkheid van elke exposant om tijdens de openingsuren voor het publiek en tijdens de opbouw en afbraak van de stands een waakzame controle uit te oefenen op zijn eigen materiaal of bezittingen.

REINIGING

De reiniging en het permanente onderhoud van de vloeren (circulatie, toegang en vrije oppervlakken op de grond) worden door de zorg en op kosten van de organisator verzekerd. De exposant is verantwoordelijk voor de dagelijkse schoonmaak van zijn stand. Afval moet in de gangpaden worden gedeponeerd als de deuren van de tentoonstelling gesloten zijn, waarbij de reiniging's nachts wordt uitgevoerd.

RECHTEN

De exposant geeft de organisatie de toestemming om de ter beschikking gestelde beelddocumenten te gebruiken ter illustratie van de catalogus, de promotie van de tentoonstelling zowel op de gedrukte media als op de website van de tentoonstelling, alle sociale netwerken samen, de televisie en elke andere geschikte promotionele ondersteuning. Voor de promotie van de tentoonstelling worden de kunstenaar en zijn werk, de e-mail, de website, de stad en het land van herkomst en de naam van de exposant gebruikt. Alle andere gegevens blijven eigendom van de organisatie. Voor hetzelfde doel kan de organisatie gebruik maken van het imago van de stand van de exposant. De exposant en de kunstenaars doen afstand van alle rechten op deze verschillende elementen, zowel tijdens de tentoonstelling als ervoor of erna.

VERZEKERING

De organisator wijst alle verantwoordelijkheid af voor schade, van welke aard dan ook, aan de werken, de tentoongestelde goederen of de exposanten om welke reden dan ook, met inbegrip van diefstal. La Grande Galerie heeft als organisator een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De exposant en zijn verzekeraar zien af van elk verhaal op de organisator die, samen met zijn verzekeraar, afstand doet van elk verhaal op de exposant voor materiële schade door brand of ontploffing die hij kan veroorzaken aan de installaties van Wex Marche-en-Famenne. Naast de risicodekking die de verplichte verzekering biedt, kunnen de exposanten desgewenst bij hun gebruikelijke maatschappij een verzekering afsluiten om alle andere risico's te dekken, in het bijzonder diefstal of beschadiging van de werken of het tentoonstellingsmateriaal.

De exposanten ontheffen de organisatoren van alle aansprakelijkheid in geval van brand, ontploffing, overstroming, diverse storingen, en voor elk element dat niet aan de organisatoren, agenten en begeleiders kan worden toegeschreven. In het bijzonder kan geen schadevergoeding worden geëist van de organisatoren in het geval dat de gehuurde lokalen niet effectief kunnen worden gebruikt door de exposanten als gevolg van gebeurtenissen van overmacht.

DIVERSE VERBODSBEPALINGEN

Behoudens uitdrukkelijke toestemming van de organisator mogen de exposanten niet:

 • het geheel of een deel van hun site gratis onder te verhuren, tegen betaling of in ruil voor een dienst,
 • muziek af te spelen in hun stand of om machines te demonstreren die andere exposanten kunnen storen.

Roken is niet toegestaan in de afgesloten gebieden van de Wex.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ORGANISATOREN

In geval van overmacht, bevoegdheidsorde, en in het bijzonder in geval van een vervoersstaking, kan de organisator de beurs uitstellen, de openingsuren wijzigen of het publiek uitsluiten. Hij kan het annuleren of sluiten voor de geplande datum. In ieder geval. De contracten met de exposanten behouden hun volledige geldigheid en de betaling van de standhuur en eventuele andere verschuldigde diensten. Bovendien is de organisator niet verantwoordelijk voor de terugbetaling van eventuele bijkomende kosten (hotel, transport, enz.).

ONLINE VERKOOP

Iedereen die zich heeft geabonneerd op een online aankoop , heeft 7 kalenderdagen om zich uit te schrijven. In geval van herroeping of annulering van de aankoop, zal de terugbetaling volledig worden terugbetaald binnen 7 werkdagen na het verzoek.

De aanbieder accepteert de betaling met Visa, MasterCard, Bancontact, Maestro en overschrijving. Als u ervoor kiest om met een creditcard te betalen, wordt het geld bij de bevestiging van de betaling direct van uw kaart gehaald.

TOEPASSING VAN DIT REGLEMENTERING / VOORWAARDEN

De organisator behoudt zich het recht voor om op elk moment uitspraak te doen over alle controversiële gevallen of gevallen waarin dit reglement niet voorziet. Deze beslissingen zijn, zelfs als ze mondeling worden doorgegeven, definitief en onmiddellijk uitvoerbaar. De organisator behoudt zich het recht voor om dit reglement te wijzigen of aan te vullen, zonder voorafgaande kennisgeving, in het belang van de veiligheid van personen en goederen. De organisator zal de exposant met alle passende middelen informeren.

KLACHTEN

De aanvragen van de exposanten moeten, met het oog op een minnelijke voorstel, per aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de organisator worden voorgelegd binnen 15 dagen na de sluiting van de beurs. Na deze termijn zijn klachten niet meer ontvankelijk. Elk geschil valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Dinant en is onderworpen aan het Belgische recht. Voor de interpretatie van het reglement is alleen de Franse tekst gezaghebbend.

Hoofdkwartier van de organisatie
La Grande Galerie, Frédéric Lurquin, rue A. Daoust 104 – 5500 Dinant – Belgique
info@lagrandegalerie.be - T+32.82.22.63.32 – Bedrijfsnummer en BTW BE0722.224.188

Afdrukbare versie